O NAS
 

STATUT STOWARZYSZENIA „NASZ REGION”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. STOWARZYSZENIE „NASZ REGION”, zwane w dalszych postanowieniach statutu  Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. Działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.


2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej  „NASZ REGION” oraz logo.

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Obrazów.

 

§ 3

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu sandomierskiego.


2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

 

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 


Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest praca na rzecz naszego regionu, jego mieszkańców oraz środowiska naturalnego,
a w szczególności działalność w zakresie:
·
  Oświaty i wychowania
·
  Edukacji i nauki,
·
  Promocji najbardziej uzdolnionych,
·
  Pomocy społecznej,
·
  Ochrony dóbr kultury i tradycji,
·
  Promocji zdrowego trybu życia,
·
  Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
·
  Aktywności turystyczno – krajoznawczej ,
·
  Ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
·
  Aktywizacji zawodowej mieszkańców,
·
  Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, ścieżek rowerowych, szlaków
   turystycznych, miejsc wypoczynku itp. ,
·
  Współpracy oraz wspierania działań innych organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, których celem jest
   rozwój naszego regionu,
·
  Informowania mieszkańców o ważnych problemach dotyczących regionu,
·
  Lobbingu na rzecz naszego regionu w sferach rządowych, parlamentarnych, samorządowych i przemysłowych,
·
  Wykorzystania potencjału ludzkiego, ekonomicznego, geograficznego i przyrodniczego naszego regionu,
·
  Promocji naszego regionu w mediach.

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
·
  Organizowanie warsztatów twórczych, plenerowych dla dzieci i młodzieży,
·
  Organizowanie rajdów pieszych i rowerowych oraz wyjazdów do miejsc mało znanych a szczególnie
   interesujących pod względem turystycznym, przyrodniczym lub historycznym,
·
  Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
·  Organizowanie i prowadzenie działalności szkolnej i kursowej,
·
  Organizowanie imprez kulturalnych,
·
  Organizowanie akcji charytatywnych,
·
  Fundowanie stypendiów,
·
  Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
·
  Aktywny udział w życiu samorządowym naszego regionu,
·
  Tworzenie i prowadzenie świetlic sekcji, kół zainteresowań i klubów środowiskowych,
·
  Wydawanie książek, biuletynów, broszur, prowadzenie serwisu internetowego,
·
  Udział w programach edukacyjnych, targach, konferencjach,
·
  Inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym i regionalnym,
·
  Działanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Regionie,
·
  Badania opinii publicznej w ważnych dla naszego regionu kwestiach,
·
  Wydawanie dzienników i czasopism,
 


Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat i wyraził
wolę udziału w pracach Stowarzyszenia, złożył pisemną deklarację oraz został przyjęty przez Zarząd.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez upoważnionego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie  na wniosek Zarządu albo co najmniej
15 członków Stowarzyszenia. 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia                             
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
  przekraczający sześć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia
  lub działania na jego szkodę.
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 


Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie  Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Przepis ten nie dotyczy uzupełnienia składu władz
o Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, których wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

4. Zwyczajne - Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków powinno się odbyć do 31 marca następnego roku po roku sprawozdawczym.

5. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes:
a. na wniosek Zarządu,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku
i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
i.  ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, ze swojego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza,
wybór wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

4. W terminie do 30 listopada Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji plan działania i propozycję budżetu na kolejny rok.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu  oraz  szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi w terminie do 15 marca następnego roku po roku sprawozdawczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu.
d. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie  Walnego Zgromadzenia Członków,
 


Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji, subwencji, lokat i nawiązek.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes bądź dwóch członków Zarządu. Przy zobowiązaniach przekraczających równowartość 100.000 zł wymagany jest
podpis Skarbnika. Oświadczenie w sprawach niemajątkowych składa jednoosobowo członek Zarządu.
 


Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 
 
   
   

Nr KRS: 0000385868

   
      Dziś jest    

Copyright ©. All rights reserved.
Design by ARTMEDIA

   
   

|  START  |  AKTUALNOŚCI  |  O NAS  |  REALIZACJE  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  |